പ്രശസ്തരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
പ്രശസ്തരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

പ്രശസ്തരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

പ്രമുഖരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് എന്താണ്? രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, ബിസിനസ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം, തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഇഷ്ടക്കേടുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമകൾ. പ്രശസ്തരെ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാം. അവരുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാം. അവർക്ക് വിജയങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്ത ശീലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാം