Brahmand Ani Ishwar

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
Brahmand Ani Ishwar

Brahmand Ani Ishwar

  • Tue Nov 30, 2021
  • Price : 99.00
  • Rigi Publication
  • Language - Marathi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

लाचक मभत्रशो,भाझेचौथे ऩुस्तक आऩणाव वादय कयताॊना भरा अततळम आनॊद शोतो आशे. मा ऩुस्तकात भी भरा वभजरेरे ब्रहभाॊड आणण ईश्लय मा वभॊधी वलसान ल तत्लसान माॊची वाॊगड घारुन भाझेकाशी वलचाय प्रस्तुत के रेआशे. ब्रहभाॊड ककॊला वलश्ल ककॊला अॊतयाऱ . . . . . . . ! अगदी आददभ अलस्थेऩावून वभस्त भानल जातीरा ऩडरेरा प्रश्न. जेथेआऩण याशतो तेब्रहभाॊड म्शणजेकाम? यात्री ददवणाये अब्जावलधी ताये,ग्रशगोर,क्लचचत ऩडणाऱ्मा उल्का,अचानक ददवणाये धभु केतू,अॊधाऱ्मा यात्री आकाळात अचानक तुटणायेतायेशा वलव प्रकाय तयी काम?शे कोणी फनवलरे?कळा कयीत? माच्मा भागचा कतावकोण? भी मा वलश्लात याशतो भग भी कोण? अवेएक ल अनेक ? मा कयीत त्मानेत्माच्मा फुध्दीच्मा षभतेनवु ाय उत्तये ळोधण्माचा प्रमत्न के रा ल स्लता;रा,स्ल:ता ऩुयतेवभाधानी करून घेतरे. आददभ अलस्थे ऩावुन आधतुनक भानलाने वलवलध प्रमोगाने लयीर फऱ्माचश्मा प्रश्नाॊचेवभाधान कायक उत्तय ळोधरे. तयीशी वलश्लाची तनमभवती कळी झारी माचे उत्तय तो ळोधूळकरा नाशी. एका वलवभान्म वॊकल्ऩनेनुवाय जलऱऩाव १४.५ अब्ज लऴाव ऩुली एका भशास्पोटातून वलश्ल तनभावण झारे. जय शे गशृीत धयरे तय भशास्पोटाऩुली तेथेकाम शोते? शा उऩप्रश्न उऩस्थीत शोतो. आऩल्मा दशदॊ ूवॊस्कृती नुवाय ब्रम्शदेलानेळुन्मातून वलश्लतनमभवती के री. ऩण भग ब्रम्शदेल वलश्लाच्मा ऩूली शोतेकाम? शा आणखी एक प्रश्न ल दवु येअवेकक ळून्मातून काशीच तनभावण शोत नाशी दश वलसानाची वलचायवायणी मेथेमोग्म ठयत नाशी. भुऱात ब्रम्शदेल म्शणजेच देल शी वॊकल्ऩना कधी ल कळी वुरु झारी माचेदेखीर उत्तय वाऩडत नाशी. देल दश वॊकल्ऩना ग्राहम धयरी तय दानलाची उत्ऩत्ती कळी झारी ? तवेच मष,ककन्नय अप्वया बूत लेताऱ मा गोष्टी देणखर अनुत्तयीत ठयतात. वलद्लान रोकाॊनी लश्ल तनमभवतीचे काशी मवद्ाॊत भाॊडरे आशे.ते म्शणजे १) वलश्लयचनेची फुवद्भान मोजना२)वलश्ल जवेआशे तवेच ऩूली शोते३)काशी फामफर वॊदबव४) भशावलस्पोट मवद्ाॊत५)ऩायदळवक घुभट अवरेरा द्रलाचा पुगा. ६) अनेक वलश्ल. ऩण लयीर वलव मवद्ाॊत ऩुष्कऱळा उऩ प्रश्नाॊची उत्तये देण्माव अऩमळी V ठयतात. त्माभुऱेच शेमवद्ाॊत वलवभान्म शोऊ ळकरेनाशी. मालय तनयतनयाऱेवॊळोधन जगात वध्मा वुरु आशेत. त्माचप्रभाणे देल/ईश्लय शी नुवतीच एक वॊकल्ऩना आशे कक त्माॊचे अस्स्तत्ल खयोखयच मा वलश्लात आशेत शा देखीर एक गशन प्रश्न आशे.जगात अनेक धभावनुवाय देलाॊना वॊफोधरे तवेच त्माची अनेक रूऩे,आकाय,अलताय आशेत.दशदॊ ू रोकाॊत देलाॊची वॊख्मा३३ कोटी आशेतवेच त्माची अनेक रूऩे,आकाय,अलताय आशेत ल तो वलश्लव्माऩी आशे. देलाॊची एकुण वॊख्मा ३३ कोटी कळी आरी शे देखीर अनुत्तरयतच आशे ऩयॊतु 'ब्रहभाॊड ऩुयाण ' मा ग्रॊथात मा फध्दर काशी भादशती वाॊचगतरी आशे. णिश्चन ल इस्राभ धभावनुवाय इश्लय शा एकच आशे. जवे मेळू णिस्त (स्जझव) णिश्चन शा ल इवाई माॊच्मा तवेच तनयॊकाय ज्मोत दश इस्राभ धभव नुवाय आशे. तय मा वलवलध वॊकल्ऩनेलय ल श्रद्ेलय रोकाॊनी ईश्लयाचे अस्स्तत्ल भान्म के रे आशे.तवेच काशी ईश्लयाचे अस्स्तत्ल भान्म कयीत नाशी त्माॊना तनरयश्लयलादी (नास्स्तक ) अवे भानरे जाते. तय अस्स्तत्ल भान्म कयणाऱ्माॊना ईश्लयलादी (आस्स्तक ) भानल्मा गेरे आशे. लयीर दोन्शी वॊकल्ऩना वलचायात घेउन मा ऩुस्तकात अनुस्त्तणव प्रश्नाना उत्तये ळोधण्माचा प्रमत्न के रा गेरा आशे. त्माच प्रभाणें भशास्पोटा ऩूली ब्रहभाण्डात काम अवाले माचा एक मवद्ाॊत देखीर भी प्रकामळत के रा आशे.मा मवद्ाॊताभुऱे जगातीर रोकाॊना देखीर त्माॊच्मा प्रश्नाॊना वभाधानकायक उत्तयें ददल्मा जाऊ ळकतात. शा वॊदबव ऩेऩय 'Contemplation on Universe before Big Bang' मा भथळ्माखारी गुगरवचव ककॊला A.P.DHANDE शे छोट्मा ABCD त गुगरवचव भध्मे टाकल्माव अथला भरा भाझ्मा ऩत्त्मालय मरदशल्माव भी ऩाठलूळके र.ऩुस्तक मरशीत अवताॊना भाझे वशकायी प्रा.डॉ. भौवभी भुनोत ल प्रा. भौवभी तुरुक माॊचे वशकामव मभऱारे त्मा फद्र भी त्माॊचा आबायी आशे. शे ऩस्ुतक भाझे गरुु डॉ. व्शी. टी. इॊगोरे माॊना वादय अऩवण.