ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ

ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ

  • ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ
  • Price : Free
  • TSP
  • Language - Punjabi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ. ੲਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਹਨ.