എല്ലാം ശരിയാകും
എല്ലാം ശരിയാകും

എല്ലാം ശരിയാകും

  • ഇടതുപക്ഷ അധികാരത്തിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍
  • Price : Free
  • pag kerala
  • Language - Malayalam
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തില്‍ വന്നിരിക്കുകയാണ്.ഇടതുപക്ഷ സാധ്യതകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വര്ത്തമാനങ്ങളാണ് ഈ ലക്കം നിലക്കാത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്നതില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് .