நிலம் வீடு கட்டிடம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
நிலம் வீடு கட்டிடம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு

நிலம் வீடு கட்டிடம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு

  • நிலம் வீடு கட்டிடம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு
  • Price : 40.00
  • Prompt Publication
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

நிலம், வீடு, கட்டிட்டம வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை, நம்பகமான தரகர்களை கண்டுபிக்கும் வழகள், ஒப்பந்த அடிப்படையில் வீடு கட்டும் போது கவனிக்க வேண்டியவை என பல்வேறு அம்சங்களை இந்நூல் பட்டியலிடுகிறது. மேலும், சொத்து பரிமாற்றத்தின்போது நாம் முன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காரணிகளான பட்டா விபரம், வில்லங்கச் சான்று, சொத்தின் தன்மை போன்றவற்றையும் நிலம், வீடு, கட்டிடம் வாங்குவோர் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விளக்கங்களையும் இந்நூலில் நாம் காணலாம். வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களான உரிமை மாற்றம் பெறுதல், சொத்தின் வகையை ஆய்வ சேய்தல், எந்த நோக்கத்திற்காக சொத்து வாங்கப் பெற வேண்டும் என்பது போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு எங்குமே சொல்லப்பட்டிராதவை.  மெத்தப் படித்தவர்கள் அல்லது சட்டம் தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே இந்நூலை படிக்க முடியும் என்கிற யாதொரு கட்டாயமும் நம் அனைவருக்கும் இல்லை என்பதால் இது நமக்கே நமக்கானது.