ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ

ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ

  • Thu Mar 03, 2022
  • Price : Free
  • TSP
  • Language - Punjabi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

ਮਨੂੱਖ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝਕਾਓ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.