ਮਨ, ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ
ਮਨ, ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ

ਮਨ, ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ

  • Wed Mar 02, 2022
  • Price : Free
  • TSP
  • Language - Punjabi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ, ਨਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ.