லிட்டில் பிரின்சஸ்ஸும்  பட்டாணியும்
லிட்டில் பிரின்சஸ்ஸும்  பட்டாணியும்

லிட்டில் பிரின்சஸ்ஸும் பட்டாணியும்

  • லிட்டில் பிரின்சஸ்ஸும் பட்டாணியும் / The Little Princess and The Pea
  • Price : Free
  • A TO Z INDIA
  • Language - Tamil
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

ஒரு காலத்தில் இளவரசர் ஒருவர், பெரிய அரண்மனையில் வாழ்ந்தார். ஆனால், இளவரசர் தனிமையில் இருந்தார். அவர் உண்மையில் ஒரு இளவரசியை மணக்க விரும்பினார்...