എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ പറ്റി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളും എന്റെ മറുപടിയും

mahimlal19

എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ പറ്റി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളും എന്റെ മറുപടിയും

  • 1 - Issues
  • Published weekly

1. നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെ മാത്രമേ വിമർശിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുമതങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ കൈയും കാലും കാണില്ല.      *  ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളെ അല്ല അനാചാരങ്ങളെ ആണ്. പിന്നെ മറ്റുമതങ്ങളിലെ അനാചാരങ്ങളെ വിമർശmore

All Issues