Learn English in 30 Days Through Konkani

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.

Learn English in 30 Days Through Konkani

  • Thu Jun 06, 2019
  • Price : 125.00
  • Diamond Books
  • Language - Marathi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

तुमी देशाच्या खंयच्याय वाठारांत गेल्यार लेगीत जर तुमकां इंग्लिश येतासली जाल्यार तुमी तुमचें म्हणणें दुस–यांक समजांवंक शकता आनी दुस–यांचें म्हणणें तुमीय सोपेपणान समजूंक शकतात. इंग्लिश भाशेच्या फांकीवंत विद्वान लोकांनीं हें पुस्तक तयार केंलां आशिल्लयान साधारण कोंकणी जाणा आशिल्ली व्यक्तीय अिंग्लिश वाचपाक, बरोवपाक, उलोवपाक, शिकून आमच्या समाजांत आपली एक स्वतंत्र आनी म्हत्वाची सुवात करूंक शकतली. साबार लोकांखातीर सोपे भाशेतलें हें एक ब–यांतलें बरें आनी उपेगी पुस्तक आसा.